Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną hipp.pl i za wizytę na naszej stronie. Strona internetowa hipp.pl jest ofertą HiPP Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej "HiPP"). Ochrona Państwa (Użytkownika) danych osobowych jest dla nas rzeczą oczywistą. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe gromadzone przez serwis internetowy https://hipp.pl/ oraz https://bio-od-pokolen.hipp.pl/.

Niniejsza polityka prywatności:

 1. Wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez serwis internetowy https://hipp.pl/ oraz https://bio-od-pokolen.hipp.pl/,

 2. opisuje przysługujące w związku z tym przetwarzaniem prawa osób, których dane dotyczą,

 3. określa obowiązki administratora danych w związku z przetwarzaniem ww. danych,

 4. informuje o używaniu plików cookies i ich funkcjach.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje lub skorygować, przesłać dane, usunąć, ograniczyć lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez adres mailowy: odo@hipp.pl.

Dziękujemy bardzo!

II.Definicje

Serwis - serwis internetowy "hipp.pl" działający pod adresem https://hipp.pl oraz serwis internetowy HiPP Bio od pokoleń działający pod adresem https://bio-od-pokolen.hipp.pl/.

Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.

Administrator - HiPP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Giełdowej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056644, NIP 5260033068, REGON 01049202400000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 850.000 zł, numer rejestrowy BDO 000039777. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies (ciasteczka) - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje wykorzystywane w Serwisie.

Obowiązki w zakresie plików Cookies - art.173 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 2019.0.2460)

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Zgoda - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Anonimizacja - jest to trwałe i nieodwracalne usunięcie powiązań między danymi osobowymi a osobami, których dane dotyczą, które uniemożliwia identyfikację tych osób.

Prawo do bycia zapomnianym – Prawo Użytkownika do żądania usunięcia jego danych przez Administratora.

Zasady korzystania – Ogólne zasady i warunki użytkowania naszych serwisów internetowych oraz Klubu Mojego Maluszka dostępne pod linkiem: hipp.pl/zasady-korzystania.

Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych

Ta sekcja Polityki prywatności zawiera ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Dokładniejsze informacje na temat przetwarzania danych w związku z poszczególnymi funkcjonalnościami Serwisu znajdą Państwo w sekcji IV. Informacje szczegółowe.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W celu wykonywania Państwa praw dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem poprzez adres mailowy: odo@hipp.pl.

Przetwarzane dane pochodzą od Państwa albo są pozyskiwane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu.

[Cele i podstawy przetwarzania danych]

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone prawem. W zależności od konkretnego rodzaju przetwarzania danych, opiera się ono na różnych przepisach art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Przetwarzamy dane w następujących celach:

 1. Kontakt, w tym prowadzenie korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi na wysyłane do Administratora wiadomości, również za pośrednictwem formularza kontaktowego (przetwarzanie niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt z Użytkownikiem, w szczególności odpowiedź na jego pytania – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Informacje o naszym formularzu kontaktowym znajdą Państwo w sekcji IV ust. 5.1 Polityki prywatności, natomiast informacje o Infolinii dla Rodziców – w sekcji IV ust. 6 Polityki prywatności;

 2. Zawarcie i realizacja umów zawartych w Serwisie, w tym usługi Konta w Klubie mojego Maluszka ze wszystkimi jego funkcjonalnościami, udziału w konkursach oraz innych usług dostępnych w Serwisie, a także korzystania z Aplikacji HiPP dla dzieci (przetwarzanie danych niezbędne do wykonanie umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W tym celu Państwa dane są przetwarzane w szczególności po to, żeby mogli Państwo uzyskiwać dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu. Informacje o dostępnych usługach znajdą Państwo w sekcji IV ust. 5-8 Polityki prywatności oraz w Zasadach korzystania;

 3. Obsługa reklamacji związanych z umowami zawartymi w Serwisie (przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym celu dane osobowe przetwarzamy, żeby przenalizować i odpowiedzieć na Państwa reklamację;

 4. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do Administratora (co jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku, wynikającego z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W ww. celu dane przetwarzane są po to, abyśmy mogli działać zgodnie z prawem i wypełniać nałożone na nas przez ustawodawcę obowiązki, np. wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych.

 5. Marketing produktów i usług oraz reklama i promocja własna Administratora (np. poprzez wysyłanie newsletterów i informacji handlowych o produktach i usługach, żywieniu i pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, przesyłanie innych materiałów promocyjnych i naukowych oraz informacji o wydarzeniach i nowościach). W tym celu dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa uprzednio zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Informacje o newsletterach znajdą Państwo w sekcji IV ust. 5.4 Polityki prywatności oraz w Zasadach korzystania;

 6. Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu. W tym celu dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych serwisów i systemów informatycznych.

 7. Archiwizacja, przez co rozumiemy przetwarzanie określonych danych po to, abyśmy mogli w razie takiej konieczności wykazać fakty mające dla nas prawne znaczenie. W tym celu dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest przechowywanie dowodów prowadzonej przez nas działalności, mających dla nas faktyczne i prawne znaczenie.

 8. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z istniejącego pomiędzy nami stosunku prawnego. Dane w tym celu przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest podejmowanie dozwolonych prawem działań dla dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.

[Dobrowolność podania danych]

Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Serwisie jest dobrowolne, w tym sensie, że to Państwo decydują, czy chcą korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem zawarcia i wykonywania umów dotyczących korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia danej umowy i wykonania świadczenia przez Administratora, np. brak możliwości założenia Konta w Klubie mojego Maluszka.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z tego kanału komunikacji z nami.

[Czas przechowywania danych]

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia opisanych w Polityce prywatności celów lub jak długo jest to wymagane przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe pozyskane w celach kontaktu, w tym w ramach formularza kontaktowego, będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi pierwsza. W niezbędnym zakresie dane osobowe będą przechowywane w celach archiwizacyjnych przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.

[Odbiorcy danych]

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi związane z Serwisem, opisane poniżej w Polityce prywatności.

[Przekazywanie danych poza EOG]

Jeżeli wyraziłeś zgodę na korzystanie z cookies statystycznych lub marketingowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach przekazanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 RODO). Więcej informacji o narzędziach, które mogą wykorzystywać dane w taki sposób, znajdziesz w sekcji IV ust. 4 niniejszej Polityki prywatności. W każdej chwili możesz zmienić lub odwołać udzielone zgody, klikając w link na dole strony Serwisu.

Jeżeli nie wyraziłeś zgód, o których mowa powyżej, to co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby natomiast taki transfer Twoich danych osobowych miał się odbyć w przyszłości – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator dokona tego na podstawie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2  RODO) oraz – jeśli jest to wymagane – stosuje dodatkowe gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami albo zapewnia inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer do państw trzecich. O takim transferze będziemy Cię informować.

[Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych]

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych. Na życzenie poinformujemy Państwa, czy i ewentualnie jakie dane na Państwa temat przechowujemy. Mają Państwo prawo do skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Mają Państwo również prawo do otrzymania od nas danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, wspólnym i czytelnym dla maszyn formacie; mogą Państwo przekazać te dane innym podmiotom lub zlecić ich przekazanie.

Zapewniamy możliwość korzystania z tzw. ,, prawa do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO.

[Prawo do sprzeciwu]

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu swoich danych osobowych, kontaktując się z Administratorem.

[Prawo do wniesienia skargi]

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

IV. Informacje szczegółowe

1. Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu plików cookies - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.

Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje adekwatnych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów Serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera zweryfikowanych partnerów. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od tych zewnętrznych partnerów. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje adekwatne środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookies. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy również od działań Użytkownika. zaistnieje ryzyko przechwycenia danych, podszycia się pod sesję Użytkownika lub usunięcie danych na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego infekującego Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do ogólnych zasad bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

Przechowywanie danych osobowych - Administrator dokłada starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

Administrator korzysta z opcji targetowanej reklamy.

2. Przetwarzanie danych

Dane otrzymujemy na dwa sposoby: albo otrzymujemy je bezpośrednio od Państwa (Użytkownika), bądź też są one zapisywane przez nasze serwery internetowe, gdy korzystają Państwo z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.1 Dane, które Państwo nam przekazują podczas korzystania z naszych usług

Z reguły mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej bez konieczności bezpośredniego przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku niektórych usług, takich jak HiPP Klub mojego Maluszka, poprosimy Państwa o podanie danych osobowych. Obejmuje to Państwa nazwisko, imię, adres e-mail, wiek dziecka, aby szybko i w sposób przyjazny dla Użytkownika przetworzyć daną usługę lub w ogóle móc ją zaoferować. Szczegółowe informacje na temat wszystkich usług oferowanych w naszym serwisie internetowym można znaleźć w punkcie 2 poniżej.. Podstawą prawną dla odpowiedniego przetwarzania Państwa danych jest, o ile w poszczególnych przypadkach nie stwierdzono inaczej, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

2.2 Dane, które otrzymujemy w wyniku korzystania z naszych usług

Niektóre dane gromadzone są podczas odwiedzania Serwisu przez Użytkownika:

2.2.1 Dane pochodzące z protokołów

Do automatycznie pozyskiwanych danych zaliczają się dane pochodzące z protokołów serwera sieci web. Za każdym razem, gdy wchodzą Państwo na stronę z Serwisu i pobierają Państwo plik, dane dostępowe o tym procesie są zapisywane w pliku logu na naszym serwerze. Na każdy rejestr danych składają się:

- strona, z której wysłano żądanie nowej strony bądź nowego pliku,

- adres żądanego pliku lub strony,

- data i godzina zgłoszenia, powodzenie zgłoszenia i obciążenie serwera w momencie zgłoszenia,

- ilość przesyłanych danych,

- adres IP przypisany Państwu przez dostawcę usług internetowych,

- w przypadku logowania się za pomocą konta użytkownika, również dane logowania,

- używane urządzenie (Client Detection) i system operacyjny, a także

- używane oprogramowanie przeglądarki.

Zapisane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu analizy usterek technicznych i ewentualnych ataków na naszą stronę internetową. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane po Anonimizacji dla celów statystycznych.

Aby móc odpowiednio zbadać i w razie potrzeby zgłosić władzom nadzorczym i organom bezpieczeństwa usterki techniczne lub ewentualne ataki na naszą stronę internetową, usuwamy dane z serwerów po 30 dniach.

Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu utrzymania funkcjonalności strony internetowej, zapobiegania nadużyciom, w szczególności rejestracji pod fałszywym nazwiskiem, oraz w celu statystycznej oceny korzystania z Serwisu.

2.2.2 Pliki cookies

Pliki cookie wysyłane są z odwiedzanego przez Użytkownika serwera bezpośrednio na jego urządzenie i są tam zapisywane. Służą do identyfikacji urządzenia, z którego uzyskano dostęp do Serwisu. W przypadku odwiedzin Serwisu, ciasteczka służą do informowania serwera o wizycie w Serwisie oraz sprawdzenia uprawnień do wczytywania Serwisu. Każdy plik cookie ma datę ważności, po której nie jest już ważny i jest automatycznie usuwany. Pliki cookie umożliwiają śledzenie drogi Użytkownika na wszystkich stronach Serwisu. Za pomocą plików cookie można usprawnić komunikację między naszym serwerem a urządzeniem Użytkownika, dzięki czemu korzystanie z Serwisu będzie bardziej komfortowe. Pliki cookie mogą pochodzić nie tylko od Administratora, ale również od innych dostawców. Nie każdy plik cookie ma charakter danej osobowej.

2.2.3 Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik ma możliwość, za pośrednictwem swojej przeglądarki, wyświetlania plików cookies znajdujących się na jego komputerze, usuwania istniejących plików cookie lub konfiguracji przeglądarki w taki sposób, aby nie wszystkie lub żadne pliki cookie nie były przechowywane. Należy pamiętać, że niektóre funkcje (takie jak logowanie) nie mogą funkcjonować poprawnie, gdy wyłączą Państwo ustawienia dotyczące plików cookie.Użytkownik ma także możliwość zmiany lub odwołania zgody na wykorzystywanie plików cookies innych niż niezbędne, klikając w link na dole strony Serwisu.

Sposób zarządzania plikami cookies w swojej przeglądarce znajdziesz na stronie jej dostawcy. Poniżej dla ułatwienia wklejamy linki do informacji dla najpopularniejszych przeglądarek:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Safari na urządzeniach mobilnych: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Safari na Macu: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

2.2.4 Rodzaje plików cookies

Pliki cookies różnią się między sobą cyklem życia, domeną internetową, z której pochodzą, oraz spełnianą funkcją.

 1. Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

 1. sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia stron Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

 2. trwałe – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, co jest możliwe z poziomu przeglądarki.

 1. Ze względu na domenę internetową, z której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

 1. własne – ustawiane przez serwery internetowe Serwisu,

 2. osób trzecich (naszych partnerów) – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Serwis.

 1. Ze względu na funkcję, jaką pełnią, pliki cookies dzielimy na:

 1. Niezbędne – gdy pliki są nieodzowne do funkcjonowania strony internetowej. W przypadku zmiany ustawień przeglądarki tak, aby zablokować niezbędne pliki cookies, Serwis lub jego poszczególne funkcjonalności mogą nie działać prawidłowo.

 2. Statystyczne – gdy pliki pozwalają nam zliczać ilość wizyt i gromadzić informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Cookies te pomagają nam też dowiedzieć się, które podstrony są najbardziej popularne lub jak Użytkownik porusza się po Serwisie. W przypadku braku zgody Użytkownika na wykorzystywanie statystycznych plików cookies nie będziemy w stanie zbierać informacji o korzystaniu z Serwisu ani monitorować jego wydajności.

 3. Pliki cookies dotyczące preferencji – gdy pliki umożliwiają nam dostosowywanie Serwisu do potrzeb Użytkownika i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach Serwisu. W przypadku braku zgody Użytkownika na wykorzystywanie plików cookies dotyczących preferencji, Serwis może nie zapamiętywać personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 4. Marketingowe pliki cookies – gdy pliki umożliwiają nam kierowanie określonego promowania towarów i usług do danego Użytkownika przy wykorzystywaniu reklam i usług, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do zainteresowań Użytkownika. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam.

 

3. Wykorzystanie plików cookies w Serwisie

Obecnie w Serwisie w ramach serwisu internetowego HiPP Bio od pokoleń działającego pod adresem https://bio-od-pokolen.hipp.pl używamy plików cookies do opisanych poniżej celów:

4. Narzędzia wykorzystywane w Serwisie w celach statystycznych i marketingowych

4.1 Google Analytics, DoubleClick oraz etracker

W Serwisie oraz należących do niego podstronach przy pomocy internetowych narzędzi do analizy statystyk serwisów www tzw. Google Analytics zbierane oraz zapisywane są dane wykorzystywane do poprawy naszej oferty internetowej. Wykorzystujemy narzędzia: Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, oraz etracker dostarczane przez etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy.

Z politykami prywatności tych dostawców Użytkownik może zapoznać się pod poniższymi linkami:

Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

etracker: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

Na podstawie zgromadzonych danych może zostać stworzony pod pseudonimem profil Użytkownika. W tym celu mogą być zastosowane pliki cookies. Dane, które są gromadzone przez te narzędzia, nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osoby odwiedzającej stronę bez jej wyraźnej zgody. Pozyskiwanie oraz gromadzenie danych może w każdej chwili zostać wyłączone.

Google Analytics używa cookies, aby pomóc Serwisowi przeanalizować sposób, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez Google Analytics na temat korzystania z Serwisu są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i przechowywane tam przez okres do 14 miesięcy. W naszym serwisie została aktywowana anonimizacja IP, dzięki czemu adres IP Użytkowników jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym anonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

W przypadku zgody na marketingowe pliki cookies, Google Analytics wykorzystuje ponadto usługę DoubleClick i zapisuje cookies osób trzecich (third party cookies) wykorzystywane m.in. do remarketingu.

Obecnie Komisja Europejska nie zdecydowała, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże Google zobowiązał się do przestrzegania określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA). Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie: policies.google.com/privacy.

Dane przekazywane są do Google na podstawie właściwych standardowych klauzul umownych przyjętych na podstawie RODO.

Google będzie wykorzystywał zebrane informacje do oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących działań oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu na naszą rzecz. Adres IP przekazany przez Urządzenie w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z Serwisu (w tym adresu IP) przez Google Analytics i przetwarzaniu tych danych przez Google, nie udzielając lub cofając zgodę na statystyczne i marketingowe pliki cookies, a także zarządzając swoimi preferencjami prywatności w koncie Google lub w ustawieniach używanej przeglądarki.

W ramach Google Analytics Serwis wykorzystuje funkcję Google Signals. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do swojego konta Google podczas korzystania z Serwisu i nie wyłączył stosowania tej funkcji w ustawieniach swojego konta Google, Google Analytics może łączyć informacje o korzystaniu z Serwisu z informacjami o aktywnościach Użytkownika na różnych urządzeniach i platformach. Takie informacje pomagają nam lepiej poznać naszych Użytkowników. Raporty z Google Signals nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych Użytkowników.

 

4.2 Piksele śledzące

Piksele śledzące, sygnalizatory WWW, czyste GIF-y lub podobne technologie (zwane dalej łącznie „pikselami”) to małe obrazy wielkości piksela, które są umieszczane na stronie internetowej. Obrazy te są bezbarwne i przezroczyste, dzięki czemu pełnią jedynie funkcję techniczną i nie ograniczają korzystania z witryny. Piksele mogą być wykorzystywane na przykład do śledzenia, jak często strona jest oglądana lub jak skutecznie działa kampania reklamowa. Piksele są często używane razem z plikami cookie, które są niezbędne dla funkcji technicznych i do rejestrowania sprzeciwów.

Do pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych używamy pikseli w Serwisie. Oznacza to, że liczymy, które integracje reklamowe doprowadziły do tego, ile osób odwiedziło naszą stronę. Ma to na celu poprawę jakości mediów reklamowych i ich rozmieszczenia. Powiązanie liczenia z konkretną osobą nie ma miejsca, dotyczy jedynie zbioru czysto statystycznego. Możesz wycofać swoją zgodę na takie liczenie w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość. Obecnie używamy następujących pikseli śledzących:

Xaxis: https://www.xaxis.com/privacy-notice/

Plista: https://www.plista.com/privacy-policy/

 

4.3 Piksel Meta (Facebook Piksel) i zaawansowane dopasowywanie danych

Wykorzystujemy Piksel Meta oraz pozostałą sieć mediów społecznościowych dostarczanych przez Meta (Facebook).

Zaimplementowany w Serwisie kod Piksela Meta może ocenić zachowanie odwiedzających, którzy weszli na tę stronę z reklamy na Facebooku. Może to być wykorzystane do poprawy reklam na Facebooku, a dane te są zbierane i przechowywane przez Meta. Pliki cookies są również ustawiane za pomocą kodu pikselowego Meta (Facebook). Dane gromadzone przez Meta mogą być przetwarzane poza EOG, co oznacza, że w przypadku, gdy będą mieć one charakter danych osobowych, osoby, których te dane dotyczą, nie będą mogły realizować pełni praw, jakie im przysługują na gruncie RODO w związku z przetwarzaniem tych danych.

Za pomocą Piksela Meta, wizyta w Serwisie jest przekazywana do Meta, aby odwiedzający mogli zobaczyć pasujące reklamy na Facebooku. Jeśli posiadasz konto na Facebooku i jesteś zalogowany, Twoja wizyta w Serwisie będzie powiązana z Twoim kontem użytkownika na Facebooku. Więcej informacji na temat Piksela Meta można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Serwis korzysta z zaawansowanego dopasowywania danych. Polega ono na wysyłaniu zaszyfrowanych informacji Użytkownika wraz ze zdarzeniami odczytywanymi przez Piksel Meta, żeby umożliwić przypisywanie większej liczby konwersji oraz docieranie do nowych osób. Dane są szyfrowane przed wysłaniem do platform Meta (Facebook), aby pomóc chronić prywatność Użytkowników.

W związku z korzystaniem z Piksela Meta, Administrator i Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia (dalej jako „Facebook” lub „Meta”) stają się współadministratorami przetwarzanych w związku z tym danych.

Informacje Meta wymagane przez art. 13 ust 1 lit. (a) i (b) RODO, jak również więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Meta, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Meta dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.

Wspólnym przetwarzaniem objęte są:

 1. informacje w nagłówkach HTTP, które zawierają informacje o wykorzystywanej przeglądarce lub aplikacji (np. agent użytkownika, kraj/język lokalizacji);

 2. informacje dotyczące zdarzeń standardowych/opcjonalnych, np. „wyświetlania strony” lub „instalacji aplikacji”, dalsze właściwości obiektu oraz przyciski naciskane przez Użytkownika;

 3. identyfikatory internetowe, w tym adresy IP oraz, jeżeli podano, identyfikatory powiązane z Meta lub identyfikatory urządzenia (np. identyfikatory reklam w mobilnych systemach operacyjnych) oraz informacje o rezygnacji/ograniczeniu monitorowania reklam.

Administrator oraz Meta przyjęli postanowienia Załącznika dotyczącego administratorów w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do wspólnego przetwarzania danych: https://pl-pl.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tymi postanowieniami Administrator odpowiada za przekazanie Użytkownikowi informacji zamieszczonych powyżej. Meta odpowiada natomiast za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook po wspólnym przetwarzaniu.

Meta może przetwarzać zebrane dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności w USA. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym może wpływać na poziom ochrony danych i wykonywanie praw przez osobę, której dane dotyczą. Informacje o zabezpieczaniu danych przez Meta w związku z takim przetwarzaniem można znaleźć na stronie: https://about.fb.com/news/2021/03/steps-we-take-to-transfer-data-securely/.

 

4.4 Google Tag Manager

Google Tag Manager pozwala marketerom na zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą jednego interfejsu. Jednak sam Tag Manager, który rozmieszcza tagi, działa bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Menedżer tagów wyzwala tylko inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Odpowiednie wyjaśnienia dotyczące tych dostawców zewnętrznych można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności w punkcie 4.2 Piksele śledzące i 4.3 Facebook Piksel. Jednak Google Tag Manager nie korzysta z danych zbieranych przez te usługi. Jeśli Użytkownik ustawił lub w inny sposób wyłączył obsługę plików cookies, będzie to obserwowane dla wszystkich znaczników śladów, które były używane w programie Google Tag Manager, więc narzędzie nie zmieni ustawień plików cookies.

 

4.5 Google Ads i konwersje rozszerzone

Aby zmierzyć skuteczność naszej reklamy w Google, używamy narzędzia Google Ads. Google Ads ustawia plik cookie na komputerze użytkownika ("cookie konwersji"), jeśli użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Pliki te tracą swoją ważność po 3 miesiącach i nie są używane do identyfikacji osobistej. Służą one jedynie do rozpoznania, że Użytkownik kliknął na jedno z naszych ogłoszeń i w ten sposób został przekierowany do Serwisu. W ten sposób poznajemy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jedno z naszych ogłoszeń i zostali przekierowani do Serwisu. Nie otrzymujemy jednak informacji, które mogłyby nam posłużyć do identyfikacji Użytkowników.

Serwis wykorzystuje także konwersje rozszerzone. Jest to funkcja, która zwiększa dokładność pomiaru konwersji i umożliwia jej skuteczniejsze badanie. Uzupełnia ona dotychczasowe tagi konwersji. Dane dotyczące konwersji przesyłane są do Google po ich zaszyfrowaniu przy użyciu algorytmu szyfrowania jednokierunkowego SHA256. W celu korzystania z konwersji rozszerzonych w tagach śledzenia konwersji jest rejestrowany i szyfrowany adres e-mail Użytkownika.

Poprzez opisany pomiar wydajności, Google otrzymuje dane osobowe, które są również przechowywane i przetwarzane na serwerach w USA (tzn. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym może powodować ograniczone lub uniemożliwione korzystanie z przysługujących na mocy RODO praw osoby, której dane dotyczą.

Obecnie Komisja Europejska nie zdecydowała, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże Google zobowiązał się do przestrzegania określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA). Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie: policies.google.com/privacy. Informacje o tym, w jaki sposób Google używa danych z witryn i aplikacji, można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Dane przekazywane są do Google na podstawie właściwych standardowych klauzul umownych przyjętych na podstawie RODO.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w tym procesie śledzenia, możesz go dezaktywować poprzez Menedżera Preferencji Reklam (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl). Możesz również wyłączyć pliki cookies do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę na blokowanie plików cookies z domeny "googleadservices.com".

4.6 Google reCAPTCHA

Serwis wykorzystuje narzędzie reCAPTCHA dostarczane przez Google. Jest to narzędzie pozwalające automatycznie ustalić, czy określoną operację wykonała osoba, czy komputer (bot). W ten sposób narzędzie przyczynia się do ochrony antyspamowej Serwisu i jego Użytkowników.

 

Narzędzie może wykorzystywać w tym celu w szczególności następujące informacje: adres IP, właściwości przeglądarki (np. jej typ i wersja, język), właściwości systemu operacyjnego (np. rodzaj), rozdzielczość ekranu, zachowania związane z przeglądaniem stron internetowych (np. ruchy myszy). Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do swojego konta Google podczas korzystania z Serwisu, reCAPTCHA może zbierać również taką informację.

 

Obecnie Komisja Europejska nie zdecydowała, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże Google zobowiązał się do przestrzegania określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA). Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie: policies.google.com/privacy.

 

Dane przekazywane są do Google na podstawie właściwych standardowych klauzul umownych przyjętych na podstawie RODO.

 

5. Poszczególne narzędzia

5.1 Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego mogą Państwo przekazać nam indywidualne pytania czy uwagi. W formularzu przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz datę urodzenia dziecka/termin porodu. Opcjonalnie można podać numer telefonu. Z przyjemnością oddzwonimy , aby odpowiedzieć na Państwa pytanie.

Powyższe dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie; nie będą wykorzystywane do celów sprzedażowych lub promocyjnych; jeśli jesteście Państwo członkiem Klubu Maluszka HiPP , możemy również zaktualizować Państwa dane kontaktowe.

Podstawę prawną dla odpowiedniego przetwarzania Państwa danych stanowi art.6 ust.1 lit f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w udzielaniu odpowiedzi na zapytania naszych klientów i innych zainteresowanych stron.

5.2 Klub mojego Maluszka HiPP

Na stronie hipp.pl mogą Państwo założyć profil w Klubie mojego Maluszka dla siebie i swojego dziecka. Przystępując do Klubu mojego Maluszka nasi Klubowicze mogą liczyć na szereg korzyści między innymi: porady ekspertów, zniżki na zakupy u naszych Partnerów, newslettery dopasowane do wieku dziecka, możliwość udziału w konkursach, czy testowaniu produktów. Aktualny przegląd korzyści związanych z rejestracją w Klubie mojego Maluszka mogą Państwo znaleźć w zakładce Klub Maluszka.

Podczas pierwszej rejestracji w Klubie mojego Maluszka zbieramy takie dane osobowe jak imię i nazwisko. Prosimy również o Państwa adres e-mail, który jest niezbędny do potwierdzenia rejestracji czy wysłania newsletteru. Przetwarzamy również informacje dotyczącą ciąży czy wieku dziecka. Po rejestracji prosimy o sprawdzenie poprawności podanych przez Państwa danych (w szczególności podanego adresu e-mail) w profilu Klubu mojego Maluszka.

W swoim profilu w Klubie mojego Maluszka możesz także wpisać swój nick (nazwę użytkownika). Nick jest unikalny dla każdego klubowicza. Nick służy do anonimowego włączania się do dyskusji i zadawania pytań na forum eksperckim, oceniania produktów czy udziału w konkursach.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy nadawaniu swojego nicku (nazwy użytkownika). Należy o tym pamiętać, że nick będzie widoczny pod każdą opublikowaną przez Państwa wypowiedzią/ opinią. Dlatego w nicku nie należy podawać swojego prawdziwego nazwiska, nie wolno też używać w nim wyrazów obraźliwych czy wulgaryzmów. Jeśli użytkownik chciałby dokonać zmiany założonego przez siebie nicku, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy w Serwisie dla Rodziców.

Jako członek Klubu masz możliwość uczestniczenia m.in. w specjalnych konkursach czy testach produktów. Aby wziąć udział w konkursach czy testach produktów, należy zapoznać się z Regulaminem i warunkami uczestnictwa, które można znaleźć na odpowiedniej stronie konkursu/testu. W niektórych przypadkach, w ramach konkursów będą zbierane i publikowane dane osobowe, takie jak prywatne zdjęcie lub odpowiadający mu opis zdjęcia dostarczony przez użytkownika. W przypadku konkursu fotograficznego, odpowiednie zdjęcia z komentarzem do zdjęcia i imieniem dziecka są przechowywane i publikowane w publicznie dostępnej galerii. Zdjęcia te zostaną przez nas usunięte po zakończeniu konkursu fotograficznego.

Ponadto na naszej stronie internetowej opublikujemy imię i nazwisko oraz pierwszą literę nazwiska zwycięzcy lub dane wybrane przez zwycięzcę. Nagrody mogą być częściowo przyznawane przez firmy partnerskie. O ile jest to konieczne do realizacji lub wysyłki nagrody, przekazujemy naszemu partnerowi dane osobowe istotne dla przeprowadzenia konkursu lub wysyłki nagrody w ramach ściśle uregulowanego umowie, zleconego przetwarzania danych. Są to na przykład nazwisko, e-mail lub adres pocztowy, które są przechowywane w twoim profilu klubowym.

Jako członek Klubu maluszka możesz korzystać z rabatów od współpracujących z nami firm partnerskich. Aby udowodnić naszym partnerom, że jesteś uprawniony do udziału w odpowiednich korzyściach lub kampaniach rabatowych, może być konieczne udokumentowanie, że jesteś Członkiem Klubu mojego Maluszka. Jeśli istnieje bezpośrednie połączenie online ze sklepem lub serwisem partnera, możemy również przekazać niezbędne informacje partnerowi za pomocą środków technicznych, np. poprzez indywidualnie wygenerowany link.

Jako członek Klubu mojego Maluszka będziecie Państwo otrzymywać adres e-mail newslettery, dostarczające cennych wskazówek na temat ciąży czy rozwoju dziecka a także promocji, nowości , testów czy konkursów HiPP. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newsletterów. Wystarczy kliknąć w link zamieszczony na dole każdego newsletteru. Klubowicz możesz też wypisać się z listy subskrybentów w swoim profilu klubowym albo pisząc do nasz przez formularz kontaktowy Serwisu dla Rodziców.

Podstawą prawną przetwarzania danych opisanych w niniejszym punkcie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

5.3 Forum Rodziców i ekspertów

W Serwisie stworzyliśmy forum eksperckie, na którym rodzice mogą uzyskać fachowe porady dotyczące m.in. ciąży, porodu, połogu a także żywienia czy rozwoju dziecka Zawartość forum może być przeglądana przez każdą osobę odwiedzającą stronę. Jednak aby zadać ekspertom indywidualne pytanie czy włączyć się do dyskusji użytkowników należy zalogować się w Klubie mojego Maluszka. Zadawane przez Państwa pytania czy zamieszczane opinie publikowane będą anonimowo (pod nickiem). Użytkownicy forum przed pierwszą publikacją muszą zaakceptować tzw. netykietę czyli kodeks zasad przyzwoitego zachowania na forum.

5.4 Newslettery z Klubu mojego Maluszka

Klubowicze mają także możliwość zapisania się do newsletterów HiPP informujących m.in. o przebiegu ciąży/ rozwoju dziecka, promocjach, nowościach czy konkursach HiPP. W tym celu przetwarzamy takie dane jak Państwa imię, nazwisko oraz adres e-mail, niezbędny do realizacji tej usługi. Dane podawane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki newsletteru. Zebrane dane nie będą przekazywane osobom trzecim niezaangażowanym w proces wysyłania newsletteru. Jeśli newsletter będzie powiązany z promocją czy inną akcją specjalną wymagającą uzyskania od Państwa większej ilości danych, to będziemy gromadzić i przetwarzać tylko te dane, które będą niezbędne do realizacji usługi oraz dozwolone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W ramach rejestracji w newsletterze, wyrażają Państwo zgodę na opisane wykorzystanie Państwa danych. Zgodę tę można w każdej chwili cofnąć na przyszłość i w każdej chwili sprzeciwić się wysyłaniu newslettera. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z linku podanego w newsletterze, w którym po raz kolejny opisano proces rezygnacji z subskrypcji. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Podstawą prawną przetwarzania danych opisanych w tym rozdziale jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Zawsze staramy się ulepszać nasze oferty. Dlatego dokonujemy oceny wysyłek newsletterów pod kątem statystycznym np. ile maili zostało w sumie wysłanych, ile z nich zostało otwartych i jak często kliknięto łącznie na linki wbudowanie w newsletter. Jest to ocena nieosobowa, tzn. nie śledzimy, czy poszczególne newslettery zostały otwarte, ani z jakiego adresu e-mail zostały kliknięte linki.

5.5 Konkursy

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość uczestniczenia w konkursach. W celu przeprowadzenia konkursu gromadzimy takie dane osobowe jak Państwa imię, nazwisko, adres e-mail i adres korespondencyjny konieczny do wysyłki nagrody. W niektórych przypadkach prosimy także o numer telefonu, którego podanie umożliwia szybkie i precyzyjne dostarczenie przesyłki. Po uczestnictwie nie otrzymacie Państwo reklamy od HiPP. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi newsletterami, mogą Państwo zarejestrować się do nich oddzielnie.

Zwycięzców konkursów zwykle publikujemy na naszej stronie internetowej (tylko imię, pierwsza litera nazwiska i ew. miejscowość). Niektóre z nagród są przyznawane przez firmy partnerskie. O ile jest to konieczne do realizacji lub wysyłki nagrody, przekazujemy naszemu partnerowi dane osobowe do wysłania nagrody konkursowej, takie jak imię, nazwisko, e-mail lub adres pocztowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych opisanego w tym ustępie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ).

5.6 Testowanie produktów

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość uczestniczenia w testach produktów. Usługa ta jest dostępna jedynie dla członków Klubu mojego Maluszka. Przetwarzamy zatem Państwa dane podane podczas rejestracji w Klubie jak imię, nazwisko i adres e-mail. Osoby, które zakwalifikowały się do testów prosimy dodatkowo o adres korespondencyjny oraz telefon niezbędne do przesłania im paczki z produktami do testowania. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia testu produktów i dostarczenia paczki. Po uczestnictwie nie otrzymacie Państwo żadnej reklamy HiPP.

Podstawą prawną przetwarzania danych opisanego w tym ustępie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

6. Infolinia Serwisu dla Rodziców

Wszystkich rodziców wspieramy poradą w Serwisie dla Rodziców. Oprócz kontaktu mailowego czy przez media społecznościowe możliwy jest również kontakt telefoniczny.

Aby skorzystać z porady naszych Ekspertów Serwisu dla Rodziców, konieczne może okazać się podanie danych kontaktowych w postaci imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu email, numeru telefonu czy danych dziecka, np. w przypadku zapytania dotyczącego paczki w Klubie Maluszka HiPP czy reklamacji produktowej. Podanie takich danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie porady lub realizację zgłoszenia. Dane podane podczas rozmowy telefonicznej przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia. Dane przetwarzane są w celu obsługi infolinii jako realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

7. Media społecznościowe

Oferujemy również szerokie wsparcie osobiste i możliwość pozostawania z nami w kontakcie poprzez nasze strony mediów społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Te serwisy społecznościowe same gromadzą dane osobowe, np. za pośrednictwem utworzonego tam profilu użytkownika lub za pomocą tzw. wtyczek społecznościowych, które są wdrażane na stronach internetowych osób trzecich. Każdy z dostawców poszczególnych serwisów ustanowił dla nich odpowiednie polityki prywatności i przetwarzania danych.

Jeśli wyślecie nam Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem jednego z tych mediów społecznościowych, prześlemy je do odpowiedniego działu. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, należy zarejestrować się w tych usługach. W tym celu firmy korzystające z danego serwisu mogą gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane osobowe. Nie mamy żadnego wpływu na rodzaj, zakres i przetwarzanie tych danych. Dotyczy to również zdjęć/klipów wideo umieszczanych w mediach społecznościowych. Należy pamiętać, że prawa mogą zostać przeniesione na usługi mediów społecznościowych. Szczegóły znajdują się w zasadach ochrony danych osobowych i warunkach użytkowania poszczególnych dostawców.

W odniesieniu do celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez te firmy, jak również Państwa praw w tym zakresie i możliwości ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat ochrony prywatności:

Facebook: www.facebook.com/policy.php

Google: policies.google.com/privacy

YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

8. Aplikacja HiPP dla dzieci

Aplikacja jest prosta i przejrzyście skonstruowana. Czy to nauka liczb, czy kolorów, odgadywanie odgłosów zwierząt, czy też układanie puzzli - gry, z których każda ma pięć poziomów trudności, są odpowiednie dla maluchów i dzieci.

Podstawę prawną przetwarzania danych w związku z tym stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Aby ulepszyć naszą ofertę aplikacji, używamy Google Analytics. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim smartfonie, aby pomóc stronie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z aplikacji. Informacje generowane przez Google Analytics na temat korzystania z aplikacji są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i przechowywane tam przez okres do 14 miesięcy. W naszej aplikacji została aktywowana anonimizacja IP, dzięki czemu adres IP użytkowników jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym anonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Obecnie Komisja Europejska nie zdecydowała, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże Google zobowiązał się do przestrzegania określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA). Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie policies.google.com/privacy. Więcej informacji na temat gromadzenia danych przez Google Analytics for Firebase można znaleźć tutaj: support.google.com/firebase/answer/6318039.

Dane przekazywane są do Google na podstawie właściwych standardowych klauzul umownych przyjętych na podstawie RODO.

Google będzie wykorzystywał zebrane informacje do oceny korzystania z Aplikacji przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących działań oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Aplikacji na naszą rzecz. Adres IP przekazany przez Państwa smartfon w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z aplikacji (w tym adresu IP) przez Google Analytics i przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez odpowiednie ustawienie preferencji prywatności w swoim Urządzeniu.

Ustawienia prywatności dla smartfonów z systemem operacyjnym iOS

Jeśli posiadasz smartfon z systemem operacyjnym iOS, możesz uniemożliwić śledzenie, otwierając ustawienia swojego smartfonu, a następnie wywołując ikonę HiPP Baby APP i przesuwając przełącznik na suwaku do pozycji "Off" pod pozycją Tracking.

Ustawienia prywatności dla smartfonów z systemem operacyjnym Android

Jeśli posiadasz smartfon z systemem operacyjnym Android, możesz uniemożliwić zbieranie danych, wywołując ikonę "Ustawienia" (cog w prawym dolnym rogu) po otwarciu aplikacji i przesuwając przełącznik na suwaku do pozycji "Off".

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych związanych z Google Analytics jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Kontakt

HiPP Polska Sp. z o.o.

HiPP Polska
E-Mail: odo@hipp.pl
ul. Giełdowa 1
01-211 Warszawa